Tên giao dịch :  SEAPRIMEXCO VIETNAM
Trụ sở chính :


 
8 Cao Thắng, Th   VĂN PH̉NG ĐẠI DIỆN :
280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84.8.3932.2909 Fax: +84.8.3932.2885
E-mail: trading@seaprimexco.com